CERERE ADEZIUNE

Subsemnatul(a),

în calitate de persoană fizică, îmi exprim prin prezenta intenția de a deveni membru(ă) cotizant(ă) al(a)

Asociaţiei ”OBSTACLE RUNNERS / ALERGATORILOR CU OBSTACOLE TIMIȘOARA” (denumită în continuare ”Asociația Obstacle Runners”).
1. Prin prezenta mă oblig să plăteasc anual conform facturii emisă de Asociația Obstacle Runners, cotizaţia de membru în valoare de 250 Lei/an;
2. Declar pe propria răspundere că am luat la cunoştinţă de Statutul Asociației Obstacle Runners, mi le însuşesc şi mă oblig să îl respect.
3. Mă angajez să promovez obiectivele asociaţiei, să particip şi să susţin activităţile acesteia, să respect normele de etică profesională şi conduită morală. Mă voi abţine de la orice acţiune care dăunează prestigiului şi intereselor asociaţiei şi a membrilor ei.

Prin completarea prezentului formular mă declar în mod expres de acord ca Asociația Obstacle Runners să colecteze și să prelucreze datele mele cu caracter personal transmise în scopul desfășurării activităților asociației și a îndeplinirii obiectivelor acesteia, cu respectarea Regulamentului 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei Nr. 95/46/CE (denumit în continuare ”RGPD”).
Date de contact: